Nelipyörä Oy - Etämyynnin ehdot ja peruutusohje

Nelipyörä Oy 02.01.2023

Noudatamme hyvän kauppatavan lisäksi Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) hyväksymiä ja kuluttaja-asiamiehen tarkastamia autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehtoja. Huutokauppakohteissa AUNE ehdot eivät ole voimassa.

Etämyyntisopimus ja peruuttamisoikeus autokaupassa

Etämyyntisopimuksella tarkoitetaan kulutushyödykesopimusta, joka tehdään ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä ja jonka tekemiseen käytetään yhtä tai useampaa etäviestintä. Etäviestimellä tarkoitetaan puhelinta, postia, tietoverkkoa tai muuta välinettä.

Etämyynnin ehdot eivät täyty, mikäli sopimus syntyy vasta, kun ostaja on tutustunut ajoneuvoon tai tuotteeseen myyjäliikkeessä ja allekirjoittaa kauppasopimuksen paperisena tai sähköisenä myyjäliikkeessä.

Ostajan tulee ajoneuvon luovutustilanteessa aina tarkastaa sen kunto ja toimivuus.

Peruuttamisoikeutensa käyttämiseksi ostajan tulee toimia näissä ehdoissa yksilöidyllä tavalla.

Peruuttamisoikeuden käyttämisen ehdot

Peruutusehdot koskevat vain kuluttaja-asiakkaille tehtyjä sopimuksia, kun ajoneuvo tai tuote on hankittu yksityiskäyttöön. Ostajalla ei ole peruuttamisoikeutta, jos ajoneuvo on ollut ammatti- tai kilpailukäytössä tai se on hankittu jälleenmyyntitarkoituksessa.

Jos ostaja haluaa peruuttaa kaupan, hänen on ilmoitettava kaupan peruuttamisesta kirjallisesti Nelipyörä Oy:lle neljäntoista (14) vuorokauden sisällä kaupan kohteena olevan ajoneuvon tai tuotteen vastaanottamisesta. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, ilmoituksen voi tehdä vielä ensimmäisenä arkipäivänä.

Peruuttamisilmoituksen otsikoksi tulee kirjoittaa "Kaupan peruuttaminen" ja ilmoituksessa tulee yksilöidä ostajan nimi, ajoneuvon tiedot (merkki, malli ja rekisterinumero), tilaus- ja toimituspäivämäärä, ajoneuvon rekisteröintipäivämäärä ostajalle, toimipiste ja ostajan tilinumero IBAN-muodossa. Ostaja voi käyttää AKL:n peruuttamislomaketta. Peruuttamisilmoitus tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen autosihteeriatnelipyora.fi (autosihteeri[at]nelipyora[dot]fi).

Mikäli ostaja ei ilmoita kaupan peruuttamisesta Nelipyörä Oy:lle neljäntoista (14) vuorokauden määräajan kuluessa, ostaja menettää peruuttamisoikeutensa.

Ajoneuvo ja sen kauppaan sisältyneet lisävarusteet, avaimet ja asiapaperit luovutetaan mahdollisimman pian peruutusilmoituksen jälkeen Nelipyörä Oy:n edustajalle, viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Ostajan tulee palauttaa ajoneuvo siihen toimipisteeseen, joka on ajoneuvon hänelle myynyt. Ostaja vastaa mahdollisista palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista, jotka ovat arviolta 175,00 euroa.

Kun ostaja palauttaa ajoneuvon, ajoneuvoon kertyneet kilometrit ja ajoneuvon kunto lisävarusteineen tarkistetaan/arvioidaan myyjän toimesta yhdessä ostajan kanssa. Ajoneuvon ja sen lisävarusteiden tulee olla palautushetkellä vastaavassa kunnossa, kuin ne olivat luovutettaessa ajoneuvo ostajan hallintaan. Ostajalla on vastuu vastaanottamastaan ajoneuvosta ja velvollisuus huolehtia, että ajoneuvo säilyy muuttumattomana ostajan hallintaoikeuden ajan.

Mikäli tilausta ei ole vielä ehditty toimittaa ja ostaja haluaa peruuttaa tilauksensa ennen toimitusta, hänen tulee ottaa viipymättä yhteyttä ajoneuvon hänelle myyneeseen toimipisteeseen.

Sopimuksen peruuttamiseen liittyvät veloitukset ja palautukset

Ostaja on oikeutettu kauppahinnan palautukseen, kun peruuttamisilmoitus on tehty neljäntoista (14) vuorokauden määräajan sisällä ajoneuvon tai tuotteen vastaanottamisesta ja ajoneuvo on palautettu Nelipyörä Oy:lle neljäntoista (14) vuorokauden määräajan kuluessa ilmoituksesta myyjälle. Palautussumma maksetaan ostajan ilmoittamalle pankkitilille neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Nelipyörä Oy voi pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes on saanut ajoneuvon tai tuotteen takaisin tai kunnes ostaja on osoittanut lähettäneensä ajoneuvon tai tuotteen takaisin.

Mikäli ajoneuvossa on osamaksurahoitus, vähennetään palautettavasta summasta jäljellä oleva luotto (maksetaan rahoitusyhtiölle) sekä siihen liittyvät rahoituskustannukset (korko, perustamiskulut jne.).

Ajoneuvon vakiotoimitustapa on nouto liikkeestä. Mikäli ostaja on valinnut ajoneuvon toimitustavaksi muun kuin vakiotoimituksen, ei kuljetuskustannuksia palauteta ostajalle, mikäli ne on häneltä erikseen veloitettu.

Mahdolliset veloitukset ostajalta ajoneuvon käyttöön, kuntoon tai puutteisiin liittyen vähennetään palautettavasta kauppahinnasta. Mikäli ostajalle ei kohdistu kaupasta palautettavaa kauppahinnan osuutta, niin mahdolliset muut kulut veloitetaan ostajalta heti ajoneuvon palautuksen yhteydessä.

Ostaja vastaa ajoneuvon arvon alenemisesta ajoneuvon käyttöönottamisen jälkeen. Ajoneuvo katsotaan otetuksi käyttöön, mikäli sillä on ajettu enemmän kuin 100 km. Kilometrien kertyminen lasketaan alkavaksi siitä hetkestä, kun auto on luovutettu ostajalle ja päättyminen kun auto palautuu myyjälle.

Ajoneuvon käyttöönoton jälkeen myyjällä on oikeus veloittaa ostajaa ajoneuvoon kertyneiden kilometrien osalta seuraavasti. Kun ajoneuvon kauppahinta on

- alle 15 000 €: veloitus on 0,10 €/km
- 15 000 € - 30 000 €: veloitus on 0,20 € /km
- yli 30 000 €: veloitus on 0,30 €/km

Veloitukset tehdään ostajan toteutuneen ajosuoritteen mukaisesti. Veloitusperuste on käytön aikana ajetut kilometrit vähennettynä 100 km, joka huomioidaan ostajan normaalina koeajona. Mikäli ajoneuvo joudutaan puhdistamaan käyttöönoton jälkeen, ostajalta veloitetaan ajoneuvon pesu- ja puhdistuskulut.

Ostajalla on velvollisuus korvata lisäksi kaikki ostajan hallinta-aikana mahdollisesti syntyneet ajoneuvon vauriot. Ostaja vastaa myös sellaisesta ajoneuvon arvon alenemisesta, joka on seurausta muusta kuin ajoneuvon normaalista käytöstä. Mikäli ajoneuvon mukana ostajalle luovutettuja asiakirjoja, varusteita ja avaimia ei palauteta, palautettavasta kauppasummasta vähennetään niiden jälleenhankinnasta aiheutuneet kulut.

Jos Nelipyörä Oy huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa tai tuotteessa puutteita myöhemmin, jotka ovat syntyneet ajoneuvon tai tuotteen ollessa ostajan hallinnassa, on Nelipyörä Oy:lla oikeus hakea tuotteen palauttaneelta ostajalta takaisin ajoneuvon tai tuotteen arvon alenemista vastaava summa.

Nelipyörän toimipisteiden osoite- ja yhteystiedot

Ostajan tulee palauttaa ajoneuvo siihen toimipisteeseen, joka on ajoneuvon ostajalle myynyt.

- Nelipyörä Lahti, Myyntimiehenkatu 4, 15700 Lahti, p. (03) 871 510
- Nelipyörä Hämeenlinna, Paroistentie 2, 13600 Hämeenlinna, p. (03) 65 631
- Nelipyörä Hyvinkää, Helletorpankatu 18-20, 05840 Hyvinkää, p. (019) 871 371
- Nelipyörä Kotka, Haminantie 1, 48810 Kotka, p. 010 763 5700
- Nelipyörä Kouvola, Kaitilankatu 3, 45130 Kouvola, p. 010 762 5200

 

Peruuttamislomake

Täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen.

Vastaanottaja: Nelipyörä Oy, Myyntimiehenkatu 4, 15400 Lahti, p. (03) 871 510, sähköpostiosoite autosihteeriatnelipyora.fi (autosihteeri[at]nelipyora[dot]fi)

• Ilmoitan/Ilmoitamme (*), että haluan/haluamme (*) peruuttaa tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista:

• Tilauspäivä (*)/Vastaanottopäivä (*)/Ajoneuvon rekisteröintipäivä ostajalle

• Kuluttajan nimi (*) / Kuluttajien nimet (*) • Kuluttajan osoite (*) / Kuluttajien osoitteet (*)

 

Päiväys _________________________ _________________________

Kuluttajan allekirjoitus / Kuluttajien allekirjoitukset
(*) Nimenselvennys / Nimenselvennykset (*)

(*) Tarpeeton yliviivataan